پیش بینی وضعیت آب و هوا

اعضای کانون زنان بازرگان از مراکز کارآفرینی بازدید کردند

golkhne

بازدید از مراکز کارآفرینی با حضور هیات مدیره و اعضای کانون زنان بازرگان انجام شد.

 

 

اعضای کانون زنان بازرگان در این بازدید از گلخانه گل رز خانم کراری و محصولات ارگانیک و سالم زنان روسایی با برند روستا بانو در روستای شاه شهیدان دیدن کردند.

خانم گلنار کراری به همراه خانواده، 6000 متر گلخانه را با 40000 هزار بوته گل رز را مدیریت می کند.