پیش بینی وضعیت آب و هوا

نرخ تورم در آبان ۱۳.۱ درصد اعلام شد

مرکز آمار ایران، نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه امسال را ۱۳.۱ درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش جدید مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور نشان می‌دهد: شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰ = ۱۳۹۰) در آبان ماه سال ۱۳۹۴ به عدد ۲۲۰.۱ رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۰.۸ درصد استکه نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۰.۹ درصد) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳.۱ درصد است که نسبت به همین اطلاع در مهرماه ۱۳۹۴ (۱۳.۳درصد) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۵۰.۶ رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته است، همچنین شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۴۸.۴ رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته است.

در همین حال، شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۱۱.۲ درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در مهرماه ۱۳۹۴ (۱۰.۸ درصد) افزایش داشته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در آبان ماه ۹۴ به رقم ۲۰۹.۷ رسیده که ۰.۹ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲.۱ درصد بوده و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۴ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه ۱۳۹۴ (۱۴.۴ درصد) کاهش یافته است.

(خبرگزاری مهر2/9/94)