پیش بینی وضعیت آب و هوا

زنان کار آفرین فرصتی برای رشد اقتصادی

زنان کار آفرین فرصتی برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار

مقدمه

اطلاعات قابل دسترسي در مورد ويژگي‌هاي اشتغال زنان در ايران پيش از همه هشدار مي‌دهد كه تغييرات اساسي در ديدگاه‌هاي موجود نسبت به کارآفرینی و اشتغال و تعريف آن ها لازم است، تا حداقل زنان نيز در زمره‌ی جمعيت فعال اقتصادي شمارش شوند. اين تغييرات جز با ملاحظه‌ی برنامه‌هاي توسعه و سياست‌گذاري‌ها در سطح كلان ميسر نخواهد شد. بنابراين برنامه‌ريزي، بيشترين نقش را در اين بُ‍‍‍‍عد خواهد داشت.

وقتي بحث از اشتغال و کارآفرینی زنان به ميان مي‌آيد، تعداد زنان كارمند به ذهن متبادر مي‌شود، در حالي كه بالاترين ميزان اشتغال به زنان روستايي و خوداشتغال و کارآفرین شهري اختصاص دارد. بنابراین یکی از مهم‌ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می‌باشند. با توجه به این‌که نیمی از کل جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند و دو سوم ساعات کار انجام شده توسط زنان صورت می پذیرد، تنها یک دهم درآمد جهان و فقط یک صدم مالکیت اموال و دارایی‌های جهان به زنان اختصاص یافته است. عدم مشاركت زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌تواند مشكلي بر سر راه توسعه‌ی كشور تلقي گردد. ضرورت کارآفرینی زنان را بايد با افزايش و گسترش فرصت‌هاي شغلی بر مبنای خلاقیت كه بار فرهنگي-ارزشي آن قابل كنترل است، پاسخ مثبت داد و از آنجا كه زنان داراي طبع لطيف و مادرانه اي هستند بايد شغلي را انتخاب نمايند كه براي آن از هر حيث آمادگي داشته باشند.

مفهوم کارآفرینی
 

امروزه واژه‌ی کارآفرینی مفاهیمی همچون نوآوري، مخاطره‌پذيري، ايجاد يا تجديد ساختار يك واحد اقتصادي و اجتماعي، رضايت‌شخصيو استقلال‌طلبي را به ذهن متبادر می‌سازد. همه بر ايـن  باورنـد كـه كارآفرينی (Entrepreneurship) موتور محركه‌ی توسعه‌ی اقتصادي كشورهاي توسـعه يافته و در حال توسـعه است. کارآفرینی فرآیند ایجاد و دستیابی به فرصت‌ها و دنبال‌کردن آن‌ها بدون توجه به منابعی است که در حال حاضر موجود است. یکی از جنبه‌های اصلی کارآفرینی شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌ها برای گسترش شرکت‌های کوچکتر است. كارآفريني عبارت است از فرآيند نوآوري و بهره‌گيري از فرصت‌ها، باتلاش وپشتكار بسيار و همراه با پذيرش ريسك‌هاي مالي، رواني و اجتماعي كه با انگيزه كسب سود مالي، توفــيق‌طلبي، رضايت شخصي و اســتقلال صورتپذيرد (هيسريچ، 1985).

 اهميت‌ كارآفريني‌‌ از نظر ايجاد اشتغال برای زنان

زنان در کشورهای رو به توسعه، امید اول برای ارتقای خانواده‌ها و رشد و توسعه‌ی کشورهای خود محسوب می‌شوند. موفقیت زنان كارآفرين در جوامع نه ‌تنها سبب سودهای اقتصادی می‌شود، بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد می‌نمایند. زنان به دلایل متعدد از جمله بیکاری و کاهش دستمزدها و نارضایتی از شغل قبلی، وارد کارآفرینی می‌شوند. چون کارآفرینی راهی برای برون‌رفت از بیکاری معمول است.

سه دليل مهم كشورها براي توجه به مقوله كارآفريني، توليد ثروت، توسعه تكنولوژي و اشتغال مولد است. درحالي كه در كشور ما به اشــتباه اين مفهوم صرفاً با اشتــغال‌زايي مترادف‌شده و فقط براي حل مشكل اشتغال به سمت كارآفريني پيش مي‌رويم. در اواخر دهه‌ی70 در بسياري از كشورهاي پيشرفته به علت تغيير در ارزش‌ها و گرايش‌هاي جامعه و تغييرات جمعيت شناختي، موجي از كسب و كارهاي كوچك و افراد خود اشتغال به وجود آمد. همچنين‌ مطالعات‌ در ايران‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ در فاصله‌ سال‌هاي‌ 75 ـ 1355 هجري‌ شمسي‌ بيشترين‌ ميزان‌ اشتغال‌ جديد در اقتصاد ايران‌ به‌ شكل‌ كاركنان‌ مستقل‌ (خويش‌ فرما) بوده‌ است‌. متأسفانه‌ به دليل‌ عدم‌ حمايت‌ از اين‌ كارآفرينان‌ و سوق‌ دادن‌آنها در مسير رشد و توسعه، بزرگترين‌ چالش‌ اقتصاد ايران‌ در دهه‌ی‌ 1380 به بعد بحران‌ بيكاري‌ است. در حالي‌ كه‌ اگر در فاصله‌ 20 سال‌ مذكور حمايتي‌ جدي‌ از كارآفرينان‌ صورت‌ مي‌گرفت‌، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ هر يك‌ تنها يك‌ نفر ديگر را به‌ استخدام‌خود در آورند، در اين‌ صورت‌ بزرگترين‌ مشكل‌ اقتصادي‌ دهه‌ی‌ 1380 در اقتصاد ايران‌ كمبود نيروي‌ كار مي‌بود.(ملوندی،1387)

ويژگي‌هاي یک بانوی كارآفريــن

بانوان در کنار وظایفی که در منزل به عهده دارند، در امر کارآفرینی فعالیت دارند که ویژگی‌های آنان را می‌توان به شرح ذیل خلاصه نمود:

داشتن چشمانداز: چشم انداز براي یک زن كارآفرين كاملاً شفاف و خالي از هرگونه ابهام بوده ولــذا قابل انتــقال به ديگران مي باشد.

مصمم بودن: عزم راسخ كارآفرينان به ویژه بانوان، مصمم از ايده‌هايجديد و فرصت‌ها و پيشنهادهاي شغلي ديگر چشم‌پوشي كرده و در مقابل به كاري كه برايخود برگزيده‌اند پايبند مي‌مانند.

تمركز:كارآفرين زن باید در تمام لحظات با تمركز بر چشم‌انداز، همه‌ی انرژي، وقت و ساير منابع را به هدف مصروف نمايد.

انگيزش: نياز به خودشكوفايي يكي از مهمترين انگيزه هاي كارآفرينان در محقق كردن چشم انداز خوداست.

وقف و از خودگذشتگي: زنان كارآفرين تمام زندگي خود را وقف كار نموده اند. بسيار سخت‌كوش هستند و پشتكار آنان مثال زدني اسـت. از دیدگاه نظریه‌پرداز مشهور، مک کللند شامل: نوآوري‌- خلاقيت ـ مخاطره‌پذيري‌ـ اعتماد به‌ نفس ـ دانش‌فني ـاستقلال- هدف‌گرایی ـ مركزكنترل ‌داخلي ـ عكس‌العمل‌ مثبت‌ نسبت‌ به‌ مشكلات‌ و موانع‌ـ توانايي‌به‌ايجادارتباطات‌ـ توفيق‌طلبي و تمايل‌به‌مسؤوليت‌پذيري‌.

خانواده و كارآفريني

خانواده، كانوني است كه در شكل‌گيري ويژگي‌های کارآفرینی، مي‌تواند نقش حياتي ايفا كند. در جوامع سنتي كه مردان نقش «نان‌آوري» و زنان نقش «خانه‌داري و تربيت فرزندان» را برعهده داشتند، انتقال ايده‌ی كسب‌وكار بيشتر از طرف مرد صورت مي‌گرفت؛ ساختار جديد خانواده درجامعه‌ی امروز و به تبع آن خروج زن از خانه، ظهور جلوه‌هاي تازه‌اي از بروز خلاقيت و نوآوري را در هر دو جنس زن و مرد باعث شد. بدنبال اين تغيير نگرش؛ شيوه توليد،‌ سبك زندگي و نقش‌هاي والدين در درون خانواده نيز دچار دگرگوني شد. به شكلي كه هر كدام از والدين با رفتار خود مي‌توانند در رشد اعتماد به نفس،‌ خلق ايده‌هاي جديد در خانواده و تعيين مسير شغلي فرزندان، نقش‌هاي اساسي را ايفاكنند. خانواده می‌تواند از نظر كمي و كيفي كانون اصلي انديشه كاروتلاش و پرورش روحيه خلق ايده و كاردر افراد باشد.

نقش زنان در توسعه

یکی از مهم‌ترین معیارها جهت سنجش درجه‌ی توسعه‌یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می باشند. نقش زنان در توسعه، مستقیماً با هدف توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی بستگی داشته و از این‌رو در تحول همه جوامع انسانی، عاملی بنیادی محسوب می‌گردد. نکات مهمی در گسترش کارآفرینی زنان وجود دارد که به شرح زیر مطرح می‌شود:

 • توجه به خصوصیات گروه هدف به‌ویژه نقش‌های دوگانه‌ی رنان هم به عنوان همسران خانه‌دار و هم به عنوان مادر در پرورش و نگهداری فرزندانشان و نیز یک فرد مشارکت‌کننده در درآمد خانواده؛
 • شناسایی فرصت‌ها و خدمات مناسب کسب و کار که با انعطاف‌پذیری کافی جهت رویارویی با تغییرات میزان تقاضا در بازار کار وجود داشته باشد؛
 • فراهم کردن آموزش مفید و موثر قابل دسترس و مرتبط همراه مدیریت مالی دقیق و پایدار؛
 • شناسایی و تقویت کانون‌های مناسب برای خدمات مالی و غیر مالی به زنان کارآفرین؛
 • تأسیس شبکه‌های کاری و اطمینان از هماهنگی بین بخش‌های دولتی و غیردولتی؛
 • آموزش افراد در بخش‌های دولتی و بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی یا اعتباری برای تشخیص توان اقتصادی کارآفرینان زن.

 عوامل موفقیت زنان در کارآفرین

هلن فیشر، انسان شناس دانشگاه راتجز، دریافته است که پنج خصوصیت، زنان کارآفرین را در این زمینه منحصر به فرد کرده است و می تواند در موفقیت آنان بسیار مهم جلوه کند:

 1. 1.مهارت‌های ارتباطی: بسیاری از زنان در بیان احساسات خود بهتر از همتای مرد خود عمل می‌کنند و توان برقراری ارتباط موثرتری دارند؛
 2. 2.مهارت‌های مردمی: بسیاری از بانوان در خواندن احساسات از چهره‌ی دیگران و کشف رمز و رازهای حرکات دیگران و پی بردن به منظور طرف از لحن صدا بسیار ماهر هستند؛  
 3. 3.مهارت‌های به کاری‌گیری تفکرشبکه ای: به معنی توانایی زنان در جمع آوری داده ها از محیط و ایجاد ارتباط میان قطعات داده های مختلف است. برعکس، بسیاری از مردان معمولاً اطلاعات را قطعه قطعه کرده فقط توجه خود را معطوف به چیزهایی می کنند که تصور می کنند اهمیت بیشتری دارد.
 4. 4.مهارت برقرای توافق: زنان کارآفرین موفق، غالباً خوب می‌توانند بحث کنند. آنان می‌کوشند شرایطی ایجاد کنند که با طرف های وارد در بحث، روابط هماهنگ برقرار کنند.
 5. 5.توانایی در ایجاد و گسترش روابط حسنه است: حفظ روابط دراز مدت با مشتری در تجارت نیاز به ایجاد مودت و دوستی و استفاده از روابط عمومی موثر است.(مدرسی سریزدی،1388)

 

نرخ کارآفرینی زنان

 یکی از مسائلی که نتیجه مطالعات متعدددر کشورهای مختلف است، پایین بودن نرخ کارآفرینی زنان در مقایسه با مردان استGEM ۲۰۰۳. بنابراین، یک مسئله امکان طرح و بررسی دارد و آن این سوال است که چرا نرخکارآفرینی بین زنان کمتر است؟ این سوال از این‌رو اهمیت دارد که به‌واسطه‌ی تحولات گوناگون سیاسی،اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فنی، زنان آمادگی بیشتری برای مشارکت در فعالیت‌هایاجتماعی پیدا کرده اند. هرگونه افزایش در نرخ کارآفرینی زنان می‌تواند درنهایت به شتاب‌گیری توسعه‌ی کارآفرینی منجر گردد. در فرهنگ‌هایی که خانه‌داری و مادری به عنوان تنها گزینه هایبهنجار برای زنان تعریف شده باشد، انتظار می‌رود که نرخ کارآفرینی زنان نیز کاهشپیدا کند. (گارتنر ۱۹۸۵)

زنان کارآفرین

تحقیقات نشان می‌دهد طی یک دهه‌ی گذشته به‌ویژه از سال 2000 تاکنون دو تحول عمده در تجارت و اقتصاد بین‌المللی در حال وقوع است. تحول نخست رشد چشمگیر و انفجارگونه‌ی زنان کارآفرین و تحول دوم رشد حجم تجارت بین‌المللی است. این دو تحول در کنار هم باعث ارتقای سطح اقتصادی زنان و در مجموع رشد چشمگیر اقتصادی بسیاری از کشورهای بزرگ شده است و ابعاد این دگرگونی تا‌حدی وسیع است که صاحب‌نظران آن را آغاز عصر جدید تجاری در جهان می‌دانند.

تحقیقات نشان داده است که

- زنان کارآفرین تعهدی بسیار عمیق به جامعه محلی خود به ویژه در زمینه‌ی استخدام نیرو دارند خود را در مرکز شرکت و کسب و کار می‌دانند و گروه‌های کاری را در حاشیه می‌بینند؛

- بانوان کارآفرین به زندگی خصوصی و خانوادگی خود توجهی قابل ملاحظه دارند، به همین دلیل حمایت از آن‌ها در هنگامی که دارای فرزند می شوند، بسیار ضروری است؛

- زنان کارآفرین در نسبت به مردان دیدگاه بلندمدت‌تری دارند، درنتیجه سوددهی کسب‌وکار آن‌ها در سال‌های اولیه پایین، اما در سال‌های بعد بسیار چشمگیر است و این زنان شبکه‌ی گسترده‌تری از ارتباطات برقرار می‌کنند، درنتیجه در هنگام بحران گزینه‌های بیشتری برای غلبه بر مشکلات دارند؛

- آن‌ها از همین ارتباط‌ها برای توسعه‌ی کسب‌وکار خود به بهترین وجه بهره می‌برند و درنتیجه در بلندمدت سوددهی آن‌ها بسیار بالاتر از مردان است و سودی که ایجاد می‌کنند پایاتر است و زنان در اقتصاد دنیا همچنان از تبعیض جنسیتی رنج می‌برند و این تبعیض خود را در دسترسی آن‌ها به اعتبارات بانکی، آموزش، اطلاعات، فناوری و ... نشان می دهد؛

- نقش دوگانه‌ی زنان به عنوان کارآفرین و محور خانواده به این معناست که آن‌ها در مقایسه با مردان وقت کمتری برای شرکت در دوره‌های آموزشی و حفظ رقابت‌پذیری خود در تجارت دارند و زنانی که در ابتدای کارآفرینی هستند، در مقایسه با مردان بسیار بیشتر توصیه‌ها و نصیحت‌ها را از دیگر زنان کارآفرین می‌پذیرند؛ درحالی که در بین مردان چنین وضعیتی مشاهده نمی‌شود.

یکی از واقعیت‌های تلخ در مورد کارآفرینی زنان در دنیا [و ایران] این است که هنوز هم بانک‌ها هنگام ارائه تسهیلات به زنان، توانایی بازپرداخت آن‌ها را با دقت بسیار بالاتری نسبت به مردان مورد ارزیابی قرار می دهند، پس آن‌ها برای استقلال مالی، کمک به اقتصاد و ایجاد اشتغال تقریباً دچار مشکل هستند به طور مثال با آن که علیه زنان در اقتصاد کانادا تبعیض هایی اعمال می شود، اما رشد تعداد کارمندان و کارآفرین‌های زن در این کشور بسیار چشمگیر بوده است؛ طی ۱۵ سال گذشته تعداد کارمندان زن ۳۰ ٪ رشدکرده که دوبرابر نرخ مربوط به مردان کانادایی است. همچنین در این مدت تعداد کسب‌وکارهایی که زنان راه‌انداخته اند60 ٪ بیشتر از تعداد مربوط به مردان رشد کرده است. در این کشور اکثر شرکت‌ها و کسب‌وکارها کوچک و متوسط هستند و نکته جالب توجه این است که آن دسته از این شرکت‌ها که توسط زنان تأسیس شده و اداره می شوند، عموماً یک نفره هستند و طی 15 سال گذشته رشد سالانه‌ي 4٪ داشته اند.

علت اصلی این امر گرایش زنان به فناوری‌های جدید و جداشدن از شکل‌های سنتی اشتغال است.در بین مردان، پس از اتمام تحصیلات، گرایش اصلی، اشتغال در شغل‌هایی است که جنبه‌ی کارآفرینی ندارند. این درحالی است که زنان به علت نیاز کمتر به حقوق و پول گرایش به سوی کارآفرینی بیشتر است. این قشر از جامعه کانادا عموماً به سرعت سرمایه و تجربه لازم برای کارآفرینی را پس از یک دوره کار برای دیگری کسب می‌کند و شخصاً به ایجاد درآمد می‌پردازد. در حال حاضر در جامعه کانادا متوسط سن زنان کارآفرین ۴۱ سال است، اما با افزایش سن دو جنس تعداد کارآفرین‌های زن بسیار بالاتر از مردان کارآفرین می‌شود. همچنین سطح تحصیلات زنان کارآفرین در این کشور نسبت به دو دهه‌ی پیش بسیار بالا رفته است. از سال ۱۹۹۰ تاکنون هر سال 10٪ بر تعداد زنان کارآفرین دارای مدرک دانشگاهی افزوده شده است که دو برابر نرخ مربوط به مردان است. در سال ۲۰۰۴ یک چهارم زنان کارآفرین تحصیلات دانشگاهی داشتند. واضح است که سطح بالاتر تحصیلات باعث می‌شود شغل‌های بهتری نصیب فرد شود. به این ترتیب طی یک دهه‌ی گذشته تعداد زنان با حقوق بالا در کانادا هر سال ۷/۲ ٪ افزایش یافته است. این درحالی است که نحوه‌ی برخورد با زنان کارآفرین و مشغول به کار شبیه نحوه‌ی برخورد مردان نیست و این امر باعث نارضایتی زنان شده است.

حوزه های کارآفرینی زنان

افزایش سطح تحصیلات زنان باعث شده آن‌ها امکان اشتغال به کارهای تخصصی را پیدا کنند. در حال حاضر زنان با تحصیلات دانشگاهی در دنیابه سمت حرفه هایی نظیر علوم، تجارت و امور مالی، مشاوره‌ی مدیریت، حسابداری و تبلیغات گرایش پیدا کرده اند. همچنین شغل‌های تخصصی در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی نیز مورد توجه زنان بوده است[ولی در ایران گرایش زنان به صنایع دستی، کشاورزی ومشاغل هنری است]. به علت پیرشدن جمعیت در اکثر نقاط دنیا، اشتغال زنان به این شغل‌ها بسیار ضروری و مفید خواهد بود. یکی از سوءتفاهم‌ها درباره کسب‌وکارهایی که زنان ایجاد می‌کنند، این است که تصور می‌شود این کسب‌وکارها مخصوص مشتری‌های زن است. واقعیت این است که تنها 22٪ کسب‌وکارهایی که زنان به وجود آورده اند، مشتری زن دارند می‌اندازند.. در بین ۲۰ کشور صنعتی جهان، سهم زنان در خوداشتغالی کلی، در کانادا بالاترین میزان است و پس از آن ایالات متحده، سوئیس، فرانسه، استرالیا و فنلاند قرار دارند. انگیزه‌ی اصلی زنان در خوداشتغالی و کارآفرینی، دستیابی به استقلال مالی، انعطاف ساعات‌کاری، اثبات توانمندی خود، مشغول بودن و در نهایت کسب درآمد بالاتر است.

ایده های کارآفرینانه در کسب و کار زنان

تحقیقات نشان می‌دهد، زنانی که در ده سال اخیر کسب‌وکاری راه انداخته اند بیشتر تمایل به کسب تجربه حرفه ای و یا موقعیت های مدیریتی دارند تا موقعیت‌های کارمندی. زنان صاحب کسب و کار بیشتر از مردان از داشتن تجربه های ناخوشایند در محیط‌های کاری پیشین خود گزارش می‌دهند و این مسئله در طی سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. احتمال شروع کسب و کاری مرتبط با زمینه‌ی قبلی کاری برای زنانی که در سال‌های اخیر صاحب کسب‌وکار شده اند و افرادی که در رأس شرکت‌های پرفروش قرار دارند، بسیار بیشتر از کسانی است که در گذشته وارد کسب‌وکار شده اند. Linda k.paresky رئیس کمیته‌ی راه های کارآفرینی می‌گوید :«...در حالی‌که کسب‌وکارهایی که توسط مردان آغاز می‌شود، اکثراً به مشاغلی که قبلا داشته‌اند ارتباط نزدیک دارد، اغلب زنان یا کسب وکار کاملا غیر مرتبط با مشاغل قبلی خود آغاز می‌کند و یا علائق شخصی خود را در حرفه خود دنبال می کنند.» زنان صاحب کسب و کار (14%) بیشتر از مردان (2%) علائق شخصی خود را در کسب و کارشان پیگیری می کنند. ا ین مطالعات همچنین نکات زیر را آشکار می‌کند:

- اکثر کارآفرینان دارای سابقه‌ی کاری قبلی در بخش خصوصی هستند که از میان زنان کمتر از مردان از شرکت معتبر جدا شده و بیشتر تجربه کار را به صورت غیر انتفاعی داشته‌اند؛

- زنانی که در ده سال ا خیر کسب‌وکاری راه انداخته اند بیشتر از مشاغل مدیریتی آمده اند، تا از مشاغل کارمندی؛
- زنان بیشتر از مردان تمایل دارند که کسب و کاری راه بیاندازند، تا کسب‌وکاری را خریداری کنند؛
- از نظر زنان کارآفرین رئیس خود بودن و داشتن آزادی های بیشتر جزو مهمترین مزایای کارآفرینی است.

پیشنهادهایی برای زوج های کارآفرین و نکاتی برای زندگی کارآفرینی

تعدادی از صاحب نظران اشارهکرده اند زوج ها باید بین زندگی کسب‌وکار و زندگی خانوادگی مرز مشخص و روشنی قائلشوند. بدون شک مسائل و موضوع های هر دو حوزه در یکدیگر دخالت و سرایت پیدا می کنند،اما همسران باید تلاش کنند هر دو حیطه را از همدیگر جدا نگه دارند. در محل کار باید سعی کنند به طور عادی با همدیگر برخورد کنند؛ اما آیا ممکناست هیچ تنش و عصبانیتی بین آن‌ها به وجود نیاید؟ مطمئناً این مسائل از روابط زندگیزناشویی به محیط کسب وکار سرایت می‌کند. زوج‌های کارآفرین به زوج‌هایی گفته میشود که همزمان و با هم مدیریت امور زندگی و کسب‌و کار را برعهده میگیرند. آن‌ها قبل از اینکه بهصورت مشترک به کسب و کار بپردازید از خود بپرسید آیا ارزش‌هایشان مشترک است یانه؟ درباره‌ی کارهایی که باید انجام دهند، مشخص کنند که آن کار را چه کسی و چگونهباید انجام بدهد؟ وقتی را نیز به خانواده خود اختصاص دهند. همان طوری‌که زمانی رابه قراردادها و ملاقات مربوط به کسب‌وکارشان اختصاص می‌دهند، برای زمانی که به امورزندگی و خانوادگی اختصاص می‌دهند، ارزش قائل شوند. درباره پول به صورت شفاف و واقعگرایانه گفت‌وگو کنند. در محل‌کار همچون زن و شوهر رفتار نکنند، نگذارند کارکنانشان زندگی شخصی و خانوادگی آن‌ها را در محل کار مشاهده کنند. ارتباطات و گفت‌وگوبین زوج ها کلیدی و حیاتی است. اجازه ندهید مشکلات (حتی ریز و جزئی) روی هم انباشتهشوند. سعی کنید درباره کوچک‌ترین مسائل نیز با همدیگر صحبت‌کرده و نظر طرف مقابل راجویا شوید و آن را حل کنید، چرا که معمولاً منشاء مشکلات عمده مسائل کوچکهستند. مفهوم راه‌اندازی کسب‌وکار توسط زوج ها در سال‌هایاخیر بیشتر مطرح شده است. بنابراین، این گروه در اداره‌کردن همزمان زندگی خانوادگی وکسب‌وکارشان احتمالاً با چالش‌هایی مواجه خواهند شد. به نظر می‌رسد اینگروه از صاحبان کسب‌وکار قبل از راه‌اندازی کسب‌وکارشان بهتر است وظایف و مسوولیت‌های هریک را در هر دو حوزه‌ی خانواده و کسب‌وکار کاملاً برای هم مشخص کنند. مهم‌تر این‌که موفقیت زوج کارآفرین هم در زندگی و هم درکسب‌وکار به میزان تحمل همدیگرو داشتن خلاقیت در زندگی زناشویی و پرهیز از روش های تکراری در تعاملات باهموابسته است. نکته قابل توجه این است که شناخت زوج های کارآفرین از همدیگر در مقایسهبا سایر زوج‌ها خیلی بیشتر است و می‌شود گفت که این‌گونه افراد هیچ‌گونه موضوع سری وپنهانی در برابر یکدیگر ندارند.

پیشنهاداتی برای حمایت از زنان کارافرین به منظور کمک به رشد اقتصادی و توسعه پایدار

برای توسعه‌ی کارآفرینی زنان در ایران پیشنهاد می‌شود موارد زبر مورد توجه قرار گیرد:

- تأسیس مراکز حرفه‌ای و شغلی برای فعالیت‌های کارآفرینانه‌ی زنان؛

- با توجه به اصل 44 قانون اساسی کشور[ایران]، ارائه‌ی امکانات ویژه با نگرش جنسیتی برای بانوان؛

- ارائه‌‌ی تسهیلات لازم برای دسترس آسان‌‌تر زنان به خدمات مالی؛

- اهمیت دادن به کارآفرینی زنان و کشارکت آنان در اقتصاد خرد کشور در هر سن و سال؛

- ارائه‌ی برنامه‌های آموزشی و کمک آموزشی برای گسترش کارآفرینی آنان؛

- حمایت قانونی از زنان و برنامه‌هایی مربوط به آنان با تأکید بر جنسیت.

نتيجه گيري

ملاحظه شد كه فعالیت زنان در عرصه‌ی کارآفرینی در جوامع مدرن، تحولات زيادي در كليه‌ی فعاليت‌هاي اقتصادی، اجتماعي، فرهنگی، سیاسی و غیره به وجود آورده و به عنوان مهم‌ترين ابزار كارآفريني مدرن مورد توجه قرارگرفته است و همان‌گونه که گفته‌ شد، زنان با داشتن دیدی خلاق و برخودار از مهارت‌های بالا، به عنوان نان‌آور خانواده و عامل اصلی تربیت فرزندان نقش بسیار مهمی در چرخه‌ی اقتصاد خانواده و جامعه دارند و در جامعه اسلامی وجود و حضور آن‌ها حتی درتمامی دستاوردهای پیشرفته امروزی مانند تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات نباید نادیده گرفته شود و اگر کارآفرینی در خانواده‌ها به صورت مشترک صورت می‌‌گیرد، زوجین باید با تفاهم و تعامل در کسب و کار خود فعالیت نمایند.

منابع فارسی

-مدرسی‌سریزدی، سیده‌جمیله،مدرسی‌سریزدی،سیدمحمد،کارآفرینی، انتشارات ترمه، تهران، چاپ اول 1388،ص33؛

-ملوندی، محمد،کارآفرینی و پروژه، انتشارات امیدمهر، چاپ اول 1387، ص ص231-242؛

-نظری، محمدرضا، اصول و مبانی کارآفرینی، انتشارات عشق دانش، گرگان، چاپ اول 1387؛

-هفته نامه بازار کار؛

-آذری‌نیا، محمدعلی، ترجمه، موسسه تحقیقاتی کارآفرینی زنان، کانادا، نیمه‌ی دوم سال 2006؛

-موسوی، حنیف ، ایده های کارآفرینانه در کسب و کار زنان،منبع مقاله:Entrepreneurial Ideas Motivate Women to Start a Businesses، خانه‌ی پژوهش نواندیش، روزنامه‌ی تفاهم؛

منابع اینترنتی و لاتین

http://karafarenan.blogfa.com/-

- http://emodir.com/downloads/view/1220

-Stanford University, Hi- Tech entrepreneurship Course Syllabus, 2005-2006

-The University of Pennsylvania, Entrepreneurship Course Syllabus, Fall2006

-The University Of British Columbia, Course Syllabus (Entrepreneurshipand new Venture Creation, Preparing the business Development Plan,Winter2006

-Athabasca University, Entrepreneurship Course Syllabus,2006

-University Of Maryland, introduction to entrepreneurship CourseSyllabus, 2003