پیش بینی وضعیت آب و هوا

قانون محاسبات عمومی

بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني كشور ، بوده و از سه قسمت تشكيل ميشود

 

 downloadbullet3 دانلود قانون محاسبات عمومی