پیش بینی وضعیت آب و هوا

قانون تجارت الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیکی مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز‌چهارشنبه مورخ هفدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ 1382.10.24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

 downloadbullet3  دانلود قانون تجارت الکترونیکی