پیش بینی وضعیت آب و هوا

قانون امور گمركي مصوب 1376

قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 
 downloadbullet3  دانلود قانون امور گمركي مصوب 1376