پیش بینی وضعیت آب و هوا

گزارش مجمع شورا 2 خرداد 90

مجمع شورای بانوان با حضور ریاست اتاق بازرگانی شیراز 90/3/2

جمع خرداد 90

در تاریخ 90/3/2 اولین مجمع عمومی شورای بانوان بازرگان شیراز با حضور آقای مهندس فرقانی(ریاست اتاق شیراز)و اعضای شورای بانوان و هیات رئیسه شورا بانوان در محل سالن همایش اتاق شیراز برگزار گردید.

این جلسه با سخنرانی آقای مهندس فرقانی آغاز گردید و در ادامه خانم یلدا راهدار رئیس شورا، با معرفی خود و هیات رئیسه شورا جلسه را ادامه و از فعالیت های شورا و تدوین اساسنامه شورا سخن به میان آوردند.بانوان عضو اتاق نیز مشکلات و انتظارات خود را بیان داشته که شورا قول مساعدت برای پیگیری حل آن ها را داد.

در پایان جلسه پوشه های حاوی منشور و اساسنامه شورا،فرم نظر سنجی،ماهنامه اتاق بازرگانی در اختیار خانم ها قرار گرفت.