پیش بینی وضعیت آب و هوا

جلسه با آقای جلال پور نایب رییس اتاق ایران 92/02/29

مورخ 92/02/29 جلسه ای با حضور آقای جلال پور نایب رییس اتاق ایران  و خانم راهدار رئیس شورای بانوان بازرگان اتاق شیراز در محل اتاق بازرگانی شیراز برگزار شد.

در این جلسه خانم راهدار ابتدا  گزارشی از عملکرد دوره دوم شورای بانوان بازرگان اتاق شیراز ارائه نمود و سپس به بحث و تبادل نظر درباره عملکرد کانون زنان بازر گان پرداختند و مقرر گردید به منظور کاراتر نمودن کانون زنان بازرگان جلسه ای در تهران برگزار کنند.