پیش بینی وضعیت آب و هوا

جلسه با خانم مقیمی مدیر امور بانوان بازرگان و کارآفرین اتاق تهران 92/03/12

مورخ 92/03/12 جلسه ای با حضور خانم مقیمی مدیر امور بانوان بازرگان و کارآفرین اتاق تهران و خانم راهدار رئیس شورای بانوان بازرگان اتاق شیراز در تهران برگزار گردید که در این جلسه در خصوص انتشار بولتن معرفی زنان کارآفرین و بازرگان شیراز در غالب کتاب شهر بانو تفاهم اولیه ای حاصل شد.( لازم به ذکر است که نسخه اول کتاب مذکور در تهران و با نظارت سرکار خانم مقیمی تهیه شده است.)